Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Nhan chân Khanh và Phật, Đạo

Nhà Bác học Anhxtanh tôn sùng đạo Phật

Cư sĩ Duy Ma

Cao tăng Lưu Hiệp - một nhà lý luận văn học kiệt xuất

Quanh tấm bia chùa Tuệ Vũ (Thừa Thiên Huế)

Chùa bụt ngọc Hophakeo

Hoành phi và câu đối tại phủ Tuy Lý Vương

Nhất tâm

Chùa Quan Âm

Vô thường gọi lẽ sống an lạc

Công chúa Ngọc Tú và Đạo Phật

Trạng thái, cảm giác khi ngộ đạo

Tất cả chúng sinh đều sẵn có Phật tính

Thử dùng thuyết luân hồi đề giải thích Hiện tượng đồng tính luyến ái

Ý nghĩa Lễ Tắm Phật