Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Chùa Bổ Đà: Sự nghiệp cứu nước của các Tăng Ni Phật tử qua các giai đoạn lịch sử

Bước đầu tìm hiểu vì sao có Phật giáo Đại thừa

Luy Lâu - trung tâm Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á

Lễ hội Vu Lan với thời kỳ phát triển

Sự tỉnh thức thật sự của Phật

Nhan chân Khanh và Phật, Đạo

Nhà Bác học Anhxtanh tôn sùng đạo Phật

Cư sĩ Duy Ma

Cao tăng Lưu Hiệp - một nhà lý luận văn học kiệt xuất

Quanh tấm bia chùa Tuệ Vũ (Thừa Thiên Huế)

Chùa bụt ngọc Hophakeo

Hoành phi và câu đối tại phủ Tuy Lý Vương

Nhất tâm

Chùa Quan Âm

Vô thường gọi lẽ sống an lạc

Công chúa Ngọc Tú và Đạo Phật

Trạng thái, cảm giác khi ngộ đạo

Tất cả chúng sinh đều sẵn có Phật tính

Thử dùng thuyết luân hồi đề giải thích Hiện tượng đồng tính luyến ái

Ý nghĩa Lễ Tắm Phật